Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krizové řízení obce Újezd u Přelouče

 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ OBCE ÚJEZD U PŘELOUČE


Seznámení fyzických a právnických osob s charakterem možného ohrožení, přípravnými krizovými opatřeními a způsobu jejich provedení.

                        Pracovní skupina pro bezpečnost a krizové řízení obce

                 Dana Vozábová             starostka                           776391605,   777714416, 
                 Mgr.Jiří Zima                 místostarosta                     608518879
                 Lic.Martin Černý            zastupitel                            777648007
                 Pavel Volejník               zastupitel                            776646105
                 
 Krizová karta obce:  Újezd_u_Přelouče_KARTA - krizové řízení.pdf


 Složení bezpečnostní rady ORP – uvedeno jméno, příjmení, funkce a telefon do zaměstnání            
Bc. Irena Burešová – starostka, Městský úřad Přelouč    466094102       
Ing. Ivan Moravec – místostarosta, Městský úřad Přelouč    466094116       
Ing. Ivana Lejhancová – tajemnice, Městský úřad Přelouč    466094117       
plk. Mgr. Marcel Daníček, vedoucí Územního odboru PČR Pardubice    974566221       
npor. Ing. Michal Vašica, velitel Požární stanice Přelouč, HZS Pardubického kraje    950571197       
Martin Macháček, velitel Sboru dobrovolných hasičů Přelouč    466810125       
Luděk Novák, vedoucí odboru vnitřních věcí, Městský úřad Přelouč    466094211       
Otakar Sibera, tajemník bezpečnostní rady ORP Přelouč, Městský úřad Přelouč    466094212     

Lidstvo po celou dobu jeho existence provází mimořádné události, které ohrožují zdraví lidí, jejich majetky a životní prostředí. Technologický rozvoj, zvýšená spotřeba lidí a s tím spojené změny životního prostředí, podmiňují nárůst vzniku mimořádných událostí, havárií a pohrom a tím i škod, které jimi vznikají.

Důležitým prvkem v systému ochrany před následky mimořádných událostí a krizových situací je prevence, která však nedokáže jejich vzniku a šíření plně zabránit. Proto je zřízen Integrovaný záchranný systém (IZS), který ve spolupráci s úřady měst a obcí účinně působí v případech vzniku nenadálých živelných pohrom nebo průmyslových havárií, poskytuje okamžitou pomoc postiženým a minimalizuje následky těchto událostí na obyvatelstvo.

Na obce jsou kladeny v této oblasti důležité úkoly a aby byl systém funkční, je nutné pojmout krizové řízení jako nedílnou součást činnosti nejen městského úřadu, ale i dalších složek, právnických a fyzických osob. U městského úřadu Přelouč, obce s rozšířenou působností pro dalších 41 obcí, zabezpečuje koordinaci bezpečnostních opatření a plnění těchto úkolů kancelář starosty a tajemníka – krizové řízení. Zde vznikla na základě úkolů obce a reálných potřeb seznámení občanů s touto problematikou tato stránka, která bude průběžně rozvíjena a doplňována.

Slovníček výrazů

Mimořádná událost – dále jen MU – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu – viz. krizové stavy.

Krizové stavy :

Stav nebezpečí – může vyhlásit hejtman kraje jako bezodkladné opatření v případě živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí, pokud intenzita ohrožení dosahuje značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností příslušných složek a orgánů. Tento stav se vyhlašuje pro území kraje nebo jeho části a to na dobu nejvýše 30 dnů.

Nouzový stav – může vyhlásit vláda v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Tento stav se vyhlašuje pro určité území státu na dobu nejvýše 30 dnů.

Stav ohrožení státu – může vyhlásit Parlament ČR na návrh vlády je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu , jeho územní celistvost nebo jeho demokratické základy

 

Legislativa

Oblast bezpečnosti obyvatelstva se řídí touto legislativou:

Ústavní zákony

Ústava ČR č. 1/1993 Sb. - základní právní předpis ČR. Mj. řeší otázky bezpečnosti o obrany státu

Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. (zákon o bezpečnosti ČR) – vymezuje krizové stavy – nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav a Bezpečnostní radu státu

Zákony

Zákon č. 320/2015 Sb. v posledním platném znění (zákon o Hasičském záchranném sboru ČR) – řeší organizaci a úkoly HZS

Zákon č. 239/2000 Sb. v posledním znění (zákon o integrovaném záchranném systému) – vymezuje IZS, úkoly státních a samosprávných úřadů při přípravě na mimořádné události, organizaci záchranných a likvidačních prací, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při MÚ

Zákon č. 240/2000 Sb. v posledním platném znění (krizový zákon) – vymezuje pojmy a krizový stav – stav nebezpečí, orgány kriz. řízení, práva a povinnosti právnických a fyzických osob za krizové situace

Zákon č. 241/2000 Sb. v posledním platném znění (zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy) – vymezuje základní pojmy, působnost orgánů v systému hospodářských opatření a vlastní systém hospodářských opatření pro krizové stavy

Zákon č. 254/2001 Sb. v posledním znění (zákon o vodách) – stanovuje způsob nakládání s vodami a jejich stav a ochranu. Vymezuje vodní toky a díla a zabezpečující orgány, ochranu před povodněmi a úkoly, práva a povinnosti orgánů v této oblasti

Zákon č. 12/2002 Sb. ( zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou) – stanovuje zásady a postup při poskytování státní pomoci

Zákon č. 224/2015 Sb. v posledním platném znění (zákon o prevenci závažných chemických havárií) – vymezuje prevenci závažných havárií, zařazení objektu do příslušné bezpečnostní skupiny, bezpečnostní dokumentaci, účast veřejnosti

Zákon č. 222/1999 Sb. v posledním platném znění (zákon o zajišťování obrany ČR) – stanovuje povinnosti státních a samosprávných orgánů, právnických a fyzických osob při zajišťování obrany státu

Zákon 219/1999 Sb. v posledním znění ( zákon o ozbrojených silách) – člení ozbrojené síly, vymezuje použití armády k záchranným pracím a úkolům civilní ochrany a stanovuje přípravu ozbrojených sil a specifikuje vojenský materiál

Zákon č. 585/2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování ( branný zákon)

Zákon č. 18/1997 Sb. v posledním platném znění (atomový zákon) – upravuje využívání jaderné energie, systém ochrany osob, životního prostředí a bezpečnost při nakládání s těmito látkami a povinnosti odpovědných osob a orgánů

Nařízení vlády a vyhlášky ústředních orgánů

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. v posledním platném znění ( k provedení zákona č. 240/2000 Sb. § 8 - 16,) – vymezuje vznik a činnost bezpečnostní rady a krizového štábu a zpracování krizového plánu

Nařízení vlády č. 139/2017 Sb. o plánování obrany státu – vymezuje způsob zpracování Plánu obrany ČR

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb. v posledním platném znění (o zabezpečení IZS) – stanovuje koordinaci složek IZS, způsob zpracování a obsah havarijního plánu a zásady krizové komunikace a spojení

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb. (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) – upřesňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany, způsob informování právnických a fyzických osob, způsob provádění evakuace a ukrytí, požadavky na územní plán a stavební dokumentaci u staveb

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

občan xy - ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

CBDC1: This is an unknown symbol. You may search for it.