Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úřední deska

Příspěvky

SOP a.s. informace

Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2023

Rozpočet DSO Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo nám. 25, Přelouč na rok 2023 byl schválen na jednání 34. valné hromady Svazku obcí Přeloučska dne 13.12.2022 usnesením č. C/2.

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb; o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuji, že úplné znění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2023 je k dipozici na webových stránkách města Přelouč:

https://www.mestoprelouc.cz/svazek-obci-preloucska/dokumenty-svazku-obci-preloucska/

a v listinné podobě na adrese sídla SOP u předsedkyně Svazku obcí Přeloučska.

 

                                                                                 Bc. Irena Burešová

                                                                                   předsedkyně SOP

 
13. 1. 2023 | Rubrika: Úřední deska

RSOB - Bohdanečsko

Zápis z valné hromady, zpráva o činnosti, rozpočet 2023 - naleznete v příloze

 
13. 12. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Územní plán obce Újezd u Přelouče - vyhláška

Vyhláška je v příloze. 

 
9. 12. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Informace k volbě prezidenta 2023

V příloze je informace o počtu a sídle volebního okrsku Újezd u Přelouče a jmenování zapisovatele okrskové volební komise Újezd u Přelouče. 

 
28. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Pozvání na jednání valné hromady Honebního společenstva Strašov

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Honební společenstvo STRAŠOV, IČO 70973113 se sídlem Strašov čp. 93 533 16 Vápno,

zastoupené honebním starostou Miloslavem Vlkem, oznamuje ve smyslu ustanovení Zákona o myslivosti č. 449/2001 v pozdějším znění a článku 6. odstavce 1 a 2 Stanov honebního společenstva

 

všem členům honebního společenstva

POZVÁNÍ

 

na jednání valné hromady honebního společenstva (HS) Strašov, které se bude konat dne 16.12.2022 od 17,00 hodin v sále Hospody Na peci v Přepychách.

Program:

 

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, návrhové a mandátové komise

3. Seznámení s hlasovacím, jednacím a volebním řádem HS

4. Zpráva o činnosti honebního společenstva od roku 2013

5. Finanční hospodaření od roku 2013

6. Diskuse k předneseným zprávám

7. Schválení zprávy o činnosti, finančního hospodaření, účetní závěrky od roku 2013, stanov HS a smlouvy o pronájmu společenstevní honitby Mysliveckému spolku „Mezilesí Vápno“.

8. Volby:

- Doplnění honebního výboru,

- Doplnění revizní komise

9. Usnesení a závěr

 

Ve Strašově dne 30. listopadu 2022

 

Vyvěšeno: dne……….

Sejmuto: dne …………                                                                     Miloslav Vlk

                                                                                                          honební starosta

 
23. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Valná hromada SOP a.s.

Pozvánka na jednání 34. valné hromady,   rozpočet 2023, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (vše v příloze). 

 

 
22. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Pozvánka na zasedání OZ - listopad 2022

Program zasedání zastupitelstva na den 28.11.2022 od 19.00 hod. :

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Schválení ověřovatelů zápisu
  4. Volba zapisovatele
  5. Schválení spádovosti základní školy
  6. Podepsání smlouvy s VAK
  7. SUS převzetí díla – komunikace v Ostrovnici
  8. Návrh kupní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem na budovu skladu obilí  54/2
  9. Zrušení záměru prodeje části pozemku 147/14
  10. Žádost o dar mateřské školy Malé Výkleky
  11. Žádost o finanční dar pro provozovatele obchodu
  12. Dodatek ke smlouvě Granplast s.r.o.
  13. Žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje, POV
  14. Rozpočtové opatření
  15. Návrh rozpočtu na rok 2023
  16. Diskuse
 
21. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

RSOB - pozvánka na valnou hromadu + dokumenty

Pozvánka na valnou hromadu RSOB, rozpis členských příspěvků RSOB, návrh rozpočtu RSOB, střednědobý výhled rozpočtu RSOB  naleznete v přílohách. 

 
15. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy ..

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující.

 
7. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Řád veřejného pohřebiště + ceník nájemného hrobových míst

v příloze

 
20. 9. 2022 | Rubrika: Úřední deska