Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úřední deska

Příspěvky

Pozvání na jednání valné hromady Honebního společenstva Strašov

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Honební společenstvo STRAŠOV, IČO 70973113 se sídlem Strašov čp. 93 533 16 Vápno,

zastoupené honebním starostou Miloslavem Vlkem, oznamuje ve smyslu ustanovení Zákona o myslivosti č. 449/2001 v pozdějším znění a článku 6. odstavce 1 a 2 Stanov honebního společenstva

 

všem členům honebního společenstva

POZVÁNÍ

 

na jednání valné hromady honebního společenstva (HS) Strašov, které se bude konat dne 16.12.2022 od 17,00 hodin v sále Hospody Na peci v Přepychách.

Program:

 

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, návrhové a mandátové komise

3. Seznámení s hlasovacím, jednacím a volebním řádem HS

4. Zpráva o činnosti honebního společenstva od roku 2013

5. Finanční hospodaření od roku 2013

6. Diskuse k předneseným zprávám

7. Schválení zprávy o činnosti, finančního hospodaření, účetní závěrky od roku 2013, stanov HS a smlouvy o pronájmu společenstevní honitby Mysliveckému spolku „Mezilesí Vápno“.

8. Volby:

- Doplnění honebního výboru,

- Doplnění revizní komise

9. Usnesení a závěr

 

Ve Strašově dne 30. listopadu 2022

 

Vyvěšeno: dne……….

Sejmuto: dne …………                                                                     Miloslav Vlk

                                                                                                          honební starosta

 
23. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Valná hromada SOP a.s.

Pozvánka na jednání 34. valné hromady,   rozpočet 2023, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (vše v příloze). 

 

 
22. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Pozvánka na zasedání OZ - listopad 2022

Program zasedání zastupitelstva na den 28.11.2022 od 19.00 hod. :

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Schválení spádovosti základní školy
 6. Podepsání smlouvy s VAK
 7. SUS převzetí díla – komunikace v Ostrovnici
 8. Návrh kupní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem na budovu skladu obilí  54/2
 9. Zrušení záměru prodeje části pozemku 147/14
 10. Žádost o dar mateřské školy Malé Výkleky
 11. Žádost o finanční dar pro provozovatele obchodu
 12. Dodatek ke smlouvě Granplast s.r.o.
 13. Žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje, POV
 14. Rozpočtové opatření
 15. Návrh rozpočtu na rok 2023
 16. Diskuse
 
21. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

RSOB - pozvánka na valnou hromadu + dokumenty

Pozvánka na valnou hromadu RSOB, rozpis členských příspěvků RSOB, návrh rozpočtu RSOB, střednědobý výhled rozpočtu RSOB  naleznete v přílohách. 

 
15. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy ..

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující.

 
7. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Řád veřejného pohřebiště + ceník nájemného hrobových míst

v příloze

 
20. 9. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Informace k volbám 2022

Oznámení voličům o době a místu konání voleb + vyrozumění o termínu a místu školení předsedů .....

 
31. 8. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Veřejná vyhláška - kormorán velký

Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody (dále též „krajský úřad“), na základě stávající potřeby řešení škod způsobených kormoránem velkým, kdy dochází ke střetům lidské činnosti s potravní aktivitou zejména tažných hejn kormorána velkého, dospěl k závěru, že je účelné vydat pro území Pardubického kraje (v územní působnosti krajského úřadu) v souladu s ustanovením § 5 odst. b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, opatření obecné povahy, jimž bude stanoven odchylný postup při ochraně kormorána velkého, jehož cílem bude předcházet závažným škodám působeným kormoránem velkým na rybách.

 
23. 8. 2022 | Rubrika: Úřední deska

SOP a.s. - informace z 33. valné hromady

SOP a.s. - informace z 33. valné hromady. 

 
11. 8. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Komunální volby 2022 - info

Informace volebním stranám + jmenování zapisovatele okrskové volební komise. 

 
11. 8. 2022 | Rubrika: Úřední deska