Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úřední deska

Příspěvky

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 + Závěrečný účet za rok 2022

Zprávy naleznete v příloze. 

 
20. 6. 2023 | Rubrika: Úřední deska

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření + návrh závěrečného účtu 2022 SOP a.s.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 + Návrh závěrečného účtu za rok 2022 SOP  a.s.

 
2. 6. 2023 | Rubrika: Úřední deska

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 + Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 + Návrh závěrečného účtu za rok 2022 obce Ujezd u Přelouče naleznete v příloze.

 
1. 6. 2023 | Rubrika: Úřední deska

RSOB - návrh závěrečného účtu + zpráva o přezkoumání hospodaření 2022

V příloze naleznete návrh závěrečného účtu 2022 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022

 
23. 5. 2023 | Rubrika: Úřední deska

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 - vyhláška

Finanční úřad pro Pardubický kraj V Pardubicích

Boženy Němcové 2625

 530 02 PARDUBICE V                                                                                                                   Čj.: 628782/23/2800-11420-602966

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že ode dne 14.04.2023 do dne 15.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin úterý od 8:00 do 15:30 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin pátek od 8:00 do 14:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 628462/23/2800-11420-602966, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.

Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 13.04.2023

sejmutí veřejné vyhlášky: 16.05.2023

L.S. Mgr. Irena Švadlenková vedoucí oddělení

 
16. 4. 2023 | Rubrika: Úřední deska

SOP a.s. informace

Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2023

Rozpočet DSO Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo nám. 25, Přelouč na rok 2023 byl schválen na jednání 34. valné hromady Svazku obcí Přeloučska dne 13.12.2022 usnesením č. C/2.

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb; o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuji, že úplné znění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2023 je k dipozici na webových stránkách města Přelouč:

https://www.mestoprelouc.cz/svazek-obci-preloucska/dokumenty-svazku-obci-preloucska/

a v listinné podobě na adrese sídla SOP u předsedkyně Svazku obcí Přeloučska.

 

                                                                                 Bc. Irena Burešová

                                                                                   předsedkyně SOP

 
13. 1. 2023 | Rubrika: Úřední deska

RSOB - Bohdanečsko

Zápis z valné hromady, zpráva o činnosti, rozpočet 2023 - naleznete v příloze

 
13. 12. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Územní plán obce Újezd u Přelouče - vyhláška

Vyhláška je v příloze. 

 
9. 12. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Informace k volbě prezidenta 2023

V příloze je informace o počtu a sídle volebního okrsku Újezd u Přelouče a jmenování zapisovatele okrskové volební komise Újezd u Přelouče. 

 
28. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Pozvání na jednání valné hromady Honebního společenstva Strašov

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Honební společenstvo STRAŠOV, IČO 70973113 se sídlem Strašov čp. 93 533 16 Vápno,

zastoupené honebním starostou Miloslavem Vlkem, oznamuje ve smyslu ustanovení Zákona o myslivosti č. 449/2001 v pozdějším znění a článku 6. odstavce 1 a 2 Stanov honebního společenstva

 

všem členům honebního společenstva

POZVÁNÍ

 

na jednání valné hromady honebního společenstva (HS) Strašov, které se bude konat dne 16.12.2022 od 17,00 hodin v sále Hospody Na peci v Přepychách.

Program:

 

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, návrhové a mandátové komise

3. Seznámení s hlasovacím, jednacím a volebním řádem HS

4. Zpráva o činnosti honebního společenstva od roku 2013

5. Finanční hospodaření od roku 2013

6. Diskuse k předneseným zprávám

7. Schválení zprávy o činnosti, finančního hospodaření, účetní závěrky od roku 2013, stanov HS a smlouvy o pronájmu společenstevní honitby Mysliveckému spolku „Mezilesí Vápno“.

8. Volby:

- Doplnění honebního výboru,

- Doplnění revizní komise

9. Usnesení a závěr

 

Ve Strašově dne 30. listopadu 2022

 

Vyvěšeno: dne……….

Sejmuto: dne …………                                                                     Miloslav Vlk

                                                                                                          honební starosta

 
23. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska