Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhláška č.1/2013 - odpad

rozklikni

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Újezd u Přelouče

č. 1/2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče se na svém zasedání dne 27.12. usnesením č.221. usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Újezd u Přelouče touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2

Poplatník

Osobu poplatníka stanoví § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o místních poplatcích“).2

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

 2. Poplatník dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

 3. Poplatník dle § 10b odst. 1 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.3

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka činí 1 000 Kč a je tvořena:

 1. z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

 2. z částky 750,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

 1. Náklady byly rozúčtovány takto:

Náklady 192 000,- Kč děleno 192 (180 osob s pobytem na území obce + 12 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 1 000,- Kč/poplatníka. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

 3. Nezaplatíli poplatník podle č.1 a 2, k poplatetku bude přičteno 100% dlužné částky.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku se osvobozují:

 1. poplatník, který má trvalý pobyt na ohlašovně a zároveň se v obci celoročně nezdržuje;

 2. poplatník umístěný celoročně v léčebném nebo sociálním ústavu, v domově důchodců nebo v jiném obdobném zařízení;

(2) Úleva ve výši 300 Kč se poskytne poplatníkovi s pobytem v obci Újezd u Přelouče.

 

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 3. 1. 2008

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.

 

 

 

 

 

................................... ..........................................

Vosáhlo Milan Zima Jiří

místostarosta starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:1.12.2012

 

 

Sejmuto z úřední desky dne:4.1.2013

1 § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

2 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

3 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář