Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Nabídka kominictví Litera

www.kominictvi-litera.cz

V sobotu 19.11. 2022 provede uvedená společnost  servis komínů v obci Újezd u Přelouče  za 600,-Kč komín na tuhá paliva a za 400,-Kč za  plynový komín.  V servisu je v ní zahrnuto čištění, kontrola, výběr a odnos sazí, doprava a sepsání zprávy o kontrole spalinové cesty.  Pokud by byla potřeba nějaká nadstandardní služba jako třeba odfrézování dehtů, tak tam se cena řeší individuálně podle stupně znečištění a výšky komínu.  Objednávat se můžete na :

Kominictví Litera

Lukáš Litera

Malé Výkleky 55

533 16 Vápno

 

+420 604 531 170

 

kominictvi.litera@seznam.cz

 
1. 11. 2022 | Rubrika: Novinky

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy ..

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující.

 
7. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

RSOB - pozvánka na valnou hromadu + dokumenty

Pozvánka na valnou hromadu RSOB, rozpis členských příspěvků RSOB, návrh rozpočtu RSOB, střednědobý výhled rozpočtu RSOB  naleznete v přílohách. 

 
15. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Adventní rozsvícení stromu

SRAZ 27. 11. 2022 u vánočního stromu na návsi

- soutěž o nejchutnější vánočku (přihlášky na ou-ujezduprelouce@seznam.cz nebo na 777391605)

- program v kulturním areálu na hřišti

- dílnička pro děti    

SRDEČNĚ ZVE OBEC ÚJEZD

 
17. 11. 2022 | Rubrika: Kulturní akce a sport

Vánoční koncert

Vánoční koncert se uskuteční dne 26. 12. 2022 od 17.00 hod. v kostelu svatého Jiljí v Újezdu, kdy Vám zahraje držitelka 2.místa  a  ceny předsedkyně poroty ve hře na klavír z prestižní  mezinárodní interpretační soutěže na Slovensku a naše spoluobčanka  Lucie Březinová.  Na koncert jste srdečně zváni.  

 
18. 11. 2022 | Rubrika: Kulturní akce a sport

Pozvánka na zasedání OZ - listopad 2022

Program zasedání zastupitelstva na den 28.11.2022 od 19.00 hod. :

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Schválení spádovosti základní školy
 6. Podepsání smlouvy s VAK
 7. SUS převzetí díla – komunikace v Ostrovnici
 8. Návrh kupní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem na budovu skladu obilí  54/2
 9. Zrušení záměru prodeje části pozemku 147/14
 10. Žádost o dar mateřské školy Malé Výkleky
 11. Žádost o finanční dar pro provozovatele obchodu
 12. Dodatek ke smlouvě Granplast s.r.o.
 13. Žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje, POV
 14. Rozpočtové opatření
 15. Návrh rozpočtu na rok 2023
 16. Diskuse
 
21. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Valná hromada SOP a.s.

Pozvánka na jednání 34. valné hromady,   rozpočet 2023, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (vše v příloze). 

 

 
22. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Pozvání na jednání valné hromady Honebního společenstva Strašov

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Honební společenstvo STRAŠOV, IČO 70973113 se sídlem Strašov čp. 93 533 16 Vápno,

zastoupené honebním starostou Miloslavem Vlkem, oznamuje ve smyslu ustanovení Zákona o myslivosti č. 449/2001 v pozdějším znění a článku 6. odstavce 1 a 2 Stanov honebního společenstva

 

všem členům honebního společenstva

POZVÁNÍ

 

na jednání valné hromady honebního společenstva (HS) Strašov, které se bude konat dne 16.12.2022 od 17,00 hodin v sále Hospody Na peci v Přepychách.

Program:

 

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, návrhové a mandátové komise

3. Seznámení s hlasovacím, jednacím a volebním řádem HS

4. Zpráva o činnosti honebního společenstva od roku 2013

5. Finanční hospodaření od roku 2013

6. Diskuse k předneseným zprávám

7. Schválení zprávy o činnosti, finančního hospodaření, účetní závěrky od roku 2013, stanov HS a smlouvy o pronájmu společenstevní honitby Mysliveckému spolku „Mezilesí Vápno“.

8. Volby:

- Doplnění honebního výboru,

- Doplnění revizní komise

9. Usnesení a závěr

 

Ve Strašově dne 30. listopadu 2022

 

Vyvěšeno: dne……….

Sejmuto: dne …………                                                                     Miloslav Vlk

                                                                                                          honební starosta

 
23. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Návrh rozpočtu na rok 2023 + podklady

Návrh rozpočtu na rok 2023 + podklady pro návrh. 

 
28. 11. 2022 | Rubrika: Rozpočet obce

Informace k volbě prezidenta 2023

V příloze je informace o počtu a sídle volebního okrsku Újezd u Přelouče a jmenování zapisovatele okrskové volební komise Újezd u Přelouče. 

 
28. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Termíny zasedání zastupitelstva 2023

Zasedání zastupitelstva  2023

19.12. 2022

30.1. 2023

27.2.

27.3.

24.4.

29.5.

26.6.

31.7.

28.8.

25.9.

30.10.

27.11.

18.12

 

Termíny svozu tříděného odpadu 2023 (pytle)

11.1.

8.2.

8.3.

5.4.

3.5.

31.5.

28.6.

26.7. 

23.8.

20.9.

18.10.

15.11.

13.12. 

 
29. 11. 2022 | Rubrika: Svoz odpadu z obce

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky