Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Nabídka kominictví Litera

www.kominictvi-litera.cz

V sobotu 19.11. 2022 provede uvedená společnost  servis komínů v obci Újezd u Přelouče  za 600,-Kč komín na tuhá paliva a za 400,-Kč za  plynový komín.  V servisu je v ní zahrnuto čištění, kontrola, výběr a odnos sazí, doprava a sepsání zprávy o kontrole spalinové cesty.  Pokud by byla potřeba nějaká nadstandardní služba jako třeba odfrézování dehtů, tak tam se cena řeší individuálně podle stupně znečištění a výšky komínu.  Objednávat se můžete na :

Kominictví Litera

Lukáš Litera

Malé Výkleky 55

533 16 Vápno

 

+420 604 531 170

 

kominictvi.litera@seznam.cz

 
1. 11. 2022 | Rubrika: Novinky

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy ..

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující.

 
7. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

RSOB - pozvánka na valnou hromadu + dokumenty

Pozvánka na valnou hromadu RSOB, rozpis členských příspěvků RSOB, návrh rozpočtu RSOB, střednědobý výhled rozpočtu RSOB  naleznete v přílohách. 

 
15. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Adventní rozsvícení stromu

SRAZ 27. 11. 2022 u vánočního stromu na návsi

- soutěž o nejchutnější vánočku (přihlášky na ou-ujezduprelouce@seznam.cz nebo na 777391605)

- program v kulturním areálu na hřišti

- dílnička pro děti    

SRDEČNĚ ZVE OBEC ÚJEZD

 
17. 11. 2022 | Rubrika: Kulturní akce a sport

Vánoční koncert

Vánoční koncert se uskuteční dne 26. 12. 2022 od 17.00 hod. v kostelu svatého Jiljí v Újezdu, kdy Vám zahraje držitelka 2.místa  a  ceny předsedkyně poroty ve hře na klavír z prestižní  mezinárodní interpretační soutěže na Slovensku a naše spoluobčanka  Lucie Březinová.  Na koncert jste srdečně zváni.  

 
18. 11. 2022 | Rubrika: Kulturní akce a sport

Pozvánka na zasedání OZ - listopad 2022

Program zasedání zastupitelstva na den 28.11.2022 od 19.00 hod. :

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Schválení spádovosti základní školy
 6. Podepsání smlouvy s VAK
 7. SUS převzetí díla – komunikace v Ostrovnici
 8. Návrh kupní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem na budovu skladu obilí  54/2
 9. Zrušení záměru prodeje části pozemku 147/14
 10. Žádost o dar mateřské školy Malé Výkleky
 11. Žádost o finanční dar pro provozovatele obchodu
 12. Dodatek ke smlouvě Granplast s.r.o.
 13. Žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje, POV
 14. Rozpočtové opatření
 15. Návrh rozpočtu na rok 2023
 16. Diskuse
 
21. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Valná hromada SOP a.s.

Pozvánka na jednání 34. valné hromady,   rozpočet 2023, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (vše v příloze). 

 

 
22. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Pozvání na jednání valné hromady Honebního společenstva Strašov

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Honební společenstvo STRAŠOV, IČO 70973113 se sídlem Strašov čp. 93 533 16 Vápno,

zastoupené honebním starostou Miloslavem Vlkem, oznamuje ve smyslu ustanovení Zákona o myslivosti č. 449/2001 v pozdějším znění a článku 6. odstavce 1 a 2 Stanov honebního společenstva

 

všem členům honebního společenstva

POZVÁNÍ

 

na jednání valné hromady honebního společenstva (HS) Strašov, které se bude konat dne 16.12.2022 od 17,00 hodin v sále Hospody Na peci v Přepychách.

Program:

 

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, návrhové a mandátové komise

3. Seznámení s hlasovacím, jednacím a volebním řádem HS

4. Zpráva o činnosti honebního společenstva od roku 2013

5. Finanční hospodaření od roku 2013

6. Diskuse k předneseným zprávám

7. Schválení zprávy o činnosti, finančního hospodaření, účetní závěrky od roku 2013, stanov HS a smlouvy o pronájmu společenstevní honitby Mysliveckému spolku „Mezilesí Vápno“.

8. Volby:

- Doplnění honebního výboru,

- Doplnění revizní komise

9. Usnesení a závěr

 

Ve Strašově dne 30. listopadu 2022

 

Vyvěšeno: dne……….

Sejmuto: dne …………                                                                     Miloslav Vlk

                                                                                                          honební starosta

 
23. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Návrh rozpočtu na rok 2023 + podklady

Návrh rozpočtu na rok 2023 + podklady pro návrh. 

 
28. 11. 2022 | Rubrika: Rozpočet obce

Informace k volbě prezidenta 2023

V příloze je informace o počtu a sídle volebního okrsku Újezd u Přelouče a jmenování zapisovatele okrskové volební komise Újezd u Přelouče. 

 
28. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Termíny zasedání zastupitelstva 2023

Zasedání zastupitelstva  2023

19.12. 2022

30.1. 2023

27.2.

27.3.

24.4.

29.5.

26.6.

31.7.

28.8.

25.9.

30.10.

27.11.

18.12

 
29. 11. 2022 | Rubrika: Zasedání zastupitelstva

Termíny svozu tříděného odpadu 2023 (pytle)

11.1.

8.2.

8.3.

5.4.

3.5.

31.5.

28.6.

26.7. 

23.8.

20.9.

18.10.

15.11.

13.12. 

 
29. 11. 2022 | Rubrika: Svoz odpadu z obce

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky